Impressum

Obchodní podmínky

Zpracovn osobnch daj

Souhlasm se shromaovnm, uchovnm a zpracovnm osobnch daj obsaench v tomto formuli sprvcem UNIWEB s.r.o., Kopeckho sady 13, 301 00 Plze, IO 27993094 (pp. jeho zamstnanci) pro el stanoven ne. Tento souhlas udluji pro vechny daje obsaen v tomto formuli, a to po celou dobu 5 (pti) let ode dne udlen souhlasu. Zrove jsem si vdom/a svch prv podle 12 a 21 zkona . 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj. Se vemi vyplnnmi stmi tohoto formule jsem byl/a seznmen/a, vechny daje jsou pesn a pravdiv a jsou poskytovny dobrovoln.

el zpracovn osobnch daj

V souladu s 5 zkona . 101/2000 Sb. o ochran osobnch daj jsou vechny daje uveden v tomto formuli shromaovny a zpracovvny vhradn pro ely zasln obchodnch sdlen subjektu daj prostednictvm elektronickch prostedk podle zkona . 480/2004 Sb., o nkterch slubch informan spolenosti, a to do doby, kdy subjekt daj pmo a inn zale sprvci informaci o tom, e si nepeje, aby mu byly obchodn informace sprvcem nadle zaslny), maximln vak na dobu 5 (pti) let. Sumarizovan daje z tohoto formule mohou bt pouity sprvcem pro statistick ely, a to pro vnitn potebu sprvce.

Odesln ivotopisu

V souladu se znnm Zkona o ochran osobnch daj . 101/2000 Sb. tmto poskytuji souhlas s pouitm osobnch daj, obsaench v mm ivotopise pro ely internho zpracovn a uchovn v personln databzi.Dle souhlasm s poskytnutm mch daj tetm stranm, tj. prvnickm osobm, kter o n projev zjem z dvodu monosti budoucho zamstnn m osoby u klient. Souhlasm, aby m daje byly intern zpracovvny po dobu nezbytn dlouhou k navzn novho pracovnho pomru. Souhlasm, aby i pot byly m daje v rozsahu nezbytn nutnm uchovny v archivu spolenosti, a to na dobu 3 let. Mj souhlas bude automaticky prodlouen vdy o dal ron obdob, pokud nedojde k jeho odvoln psemnou formou. Beru na vdom, e mohu kdykoli svj souhlas odvolat, a to vhradn psemnou cestou.

Prohlen sprvce

Sprvce prohlauje, e bude shromaovat osobn daje v rozsahu nezbytnm pro naplnn stanovenho elu a zpracovvat je pouze v souladu s elem k nmu byly shromdny. Zamstnanci sprvce nebo jin fyzick osoby, kter zpracovvaj osobn daje na zklad smlouvy se sprvcem a dal osoby jsou povinni zachovvat mlenlivost o osobnch dajch, a to i po skonen pracovnho pomru nebo prac.